JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIĘGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW „LIBERTAS”

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 ze zm.).

(uwzględniono zmiany wprowadzone uchwałą nr 6/2019 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Biegłych rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS” z dnia 31 sierpnia 2019 r., uchwałą nr 8/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Biegłych rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS” z dnia 20 października 2012 r. oraz uchwałą nr 1/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Biegłych rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS” z dnia 7 lutego 2013 r.)
Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 ze zm.).

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”.
2. W kontaktach Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą: „LIBERTAS”.
3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jego władz naczelnych jest Warszawa.
2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam porządkiem prawnym.

§ 3.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnych celach i sposobach ich realizacji, jak również podejmować z nimi współpracę.

§ 4.

Na zasadach określonych w Statucie, Stowarzyszenie tworzy oddziały nie posiadające osobowości prawnej.

§ 5.

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;
3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na działalność, o której mowa w ust.1.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. Członkowie Zarządu Głównego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów Oddziałowych.
7. W Stowarzyszeniu zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
8. Stowarzyszenie działalności, o której mowa w ust. 1 nie może prowadzić wyłącznie na rzecz swoich członków.
9. Stowarzyszenie podlegać będzie systemowi nadzoru publicznego przewidzianego w rozdziale 8 Dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r., w przypadku wyznaczenia Stowarzyszenia jako właściwej władzy odpowiedzialnej za zatwierdzenie biegłych rewidentów i firm audytorskich.

§ 6.

Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z napisem Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS” Zarząd Główny oraz pieczęci podłużnej z nazwą i adresem Stowarzyszenia.

Rozdział II
Cele i sposoby działania Stowarzyszenia

§ 7.

Celami Stowarzyszenia są:
1) urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego,
2) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
4) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
5) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
7) umacnianie niezależności biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, audytorów wewnętrznych, prawników i ekonomistów oraz troska o ich autorytet,
8) reprezentowanie zawodowych i socjalnych interesów środowiska biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych, audytorów wewnętrznych, prawników i ekonomistów,
9) wspieranie powszechnego stosowania zasady wolnego wykonywania zawodów biegłego rewidenta, księgowego i doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego,
10) dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich,
11) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, a w szczególności ze stowarzyszeniami biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych,
12) kształtowanie opinii publicznej,
13) współdziałanie w toku prac legislacyjnych z władzą ustawodawczą i innymi organami w zakresie obejmującym cele Stowarzyszenia,
14) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
15) działalność oświatowa w zakresie przygotowania do zawodu oraz ustawicznego doskonalenia kwalifikacji dla prawidłowego wykonywania zawodów biegłego rewidenta, księgowego, doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego, prawnika i ekonomisty,
16) krzewienie poczucia godności i wspólnoty zawodowej oraz popularyzowanie pozycji i znaczenia zawodów biegłego rewidenta, księgowego, doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego, prawnika i ekonomisty,
17) troska o nienaganny poziom etyczny i zawodowy członków oraz tworzenie odpowiednich warunków do podnoszenia tego poziomu,
18) dążenie do kształtowania, organizowania i wykonywania zawodów biegłego rewidenta, księgowego, doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego, prawnika i ekonomisty, według rozwiązań europejskich oraz standardów krajowych i światowych,
19) wprowadzenie systemu certyfikacji osób wykonujących zawody biegłego rewidenta, księgowego, doradcy podatkowego, audytora wewnętrznego, prawnika i ekonomisty w celu ochrony interesu publicznego i zgodnie z przepisami krajowymi i europejskimi.

§ 8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) ustalenie zasad etyki zawodowej i stałą troskę o ich przestrzeganie przez członków Stowarzyszenia,
2) organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń,
3) organizowanie imprez, w tym kulturalnych, odpowiadających celom Stowarzyszenia i udział w nich,
4) utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi organizacjami biegłych rewidentów, księgowych i doradców podatkowych, audytorów wewnętrznych, prawników i ekonomistów,
5) współpracę z organami administracji publicznej,
6) popularyzowanie rewizji finansowej, prawa i rachunkowości,
7) działalność oświatową i wydawniczą,
8) wykonywanie ekspertyz i opinii,
9) wydawanie prac naukowych i publikacji zawodowych,
10) wydawanie periodycznego pisma informującego o działalności Stowarzyszenia,
11) organizowanie w uzasadnionych przypadkach pomocy materialnej dla osób wykluczonych,
12) wykonywanie zadań zleconych przez organy administracji publicznej.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych,
4) zwyczajnych – certyfikowanych.

§ 10.

1. Członkiem zwyczajnym może zostać obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej, rachunkowości, nauk ekonomicznych i prawa.
2. Członkiem zwyczajnym może być również cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
3. Za osoby mające kwalifikacje w zakresie rewizji finansowej, rachunkowości, nauk ekonomicznych i prawa uważa się:
a) biegłych rewidentów, dyplomowanych biegłych księgowych, audytorów wewnętrznych oraz innych pracowników rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,
b) doradców podatkowych i pracowników skarbowości,
c) pracowników finansowo-księgowych,
d) ekonomistów, analityków finansowych i osoby wykonujące zawody pokrewne,
e) pracowników bankowych oraz jednostek doradczych,
f) prawników,
g) pracowników nauki w dziedzinie finansów, rachunkowości, analizy finansowej i dyscyplin pokrewnych.
4. Za pracowników w rozumieniu ust. 3, uważa się również byłych pracowników.
5. Członkami zwyczajnymi mogą być również studenci kierunków studiów: finanse, rachunkowość, ekonomia i prawo.
6. Członkiem zwyczajnym – certyfikowanym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1, a ponadto posiada certyfikat Stowarzyszenia nadany zgodnie z ustanowionym przez Stowarzyszenie systemem certyfikacji.

§ 11.

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, organizacja lub instytucja zainteresowana działalnością stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny.
2. Można przyjąć w poczet członków wspierających również osobę fizyczną, spełniającą warunki wymienione w ust.1.

§ 12.

1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wniosła szczególny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje uchwałą, na wniosek Zarządu Głównego, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek, a posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13.

1. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego lub wspierającego Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Główny, po złożeniu przez osobę ubiegającą się o członkostwo deklaracji popartej przez dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz po wpłaceniu wpisowego.
2. Uchwałę o przyjęciu na członka zwyczajnego – certyfikowanego podejmuje Zarząd Główny, po spełnieniu przez osobę ubiegającą się o członkostwo warunków określonych w ust. 1 oraz złożeniu certyfikatu, o którym mowa w § 10 ust. 6.

§ 14.

Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wydalenia ze Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:
a) śmierci członka,
b) utraty zdolności do czynności prawnych,
c) złożenia przez członka pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia.
2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny ze skutkiem od dnia śmierci członka lub złożenia przez członka oświadczenia o wystąpieniu.

§ 16.

1. Wydalenie ze Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1) prawomocnego orzeczenia sądu koleżeńskiego za nie przestrzeganie przez członka postanowień Statutu lub uchwał Organów Stowarzyszenia oraz nie przestrzeganie zasad etyki zawodowej członków Stowarzyszenia.
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych,
3) nie opłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy, wydalenie może nastąpić dopiero po pisemnym uprzedzeniu o zamiarze wydalenia i upływie wyznaczonego terminu dodatkowego do uregulowania zaległych składek.
2. Uchwałę o wydaleniu członka w przypadkach określonych w § 16 ust.1 pkt 2 i 3 podejmuje Zarząd Główny.
3. Od uchwały Zarządu Głównego o wydaleniu w przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni.
4. W przypadku cofnięcia lub nie uzyskania ponownej certyfikacji, o której mowa w § 10 ust. 6, członek zwyczajny – certyfikowany staje się członkiem zwyczajnym.

§ 17.

Członkowie zwyczajni i zwyczajni – certyfikowani Stowarzyszenia mają prawo:
1) uczestniczyć w pracach i działalności Stowarzyszenia,
2) wybierać i być wybieranymi do organów Stowarzyszenia,
3) poddawać ocenie działalność Stowarzyszenia i jego organów,
4) korzystać ze wszystkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki organizacyjnej.

§ 18.

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień Statutu Stowarzyszenia, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
2) brać udział w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
3) podwyższać kwalifikacje i przestrzegać zasady etyki zawodowej,
4) regularnie opłacać składki członkowskie.
2. Członkowie zwyczajni – certyfikowani oprócz obowiązków wymienionych w ust. 1, mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień programu certyfikacji,
2) poddać się czynnemu nadzorowi Stowarzyszenia zgodnie z ustalonym systemem certyfikacji.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 19.

1. Organami Stowarzyszenia są:
1) Organy naczelne:
a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.
2) Organy Oddziałowe:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału,
d) Sąd Koleżeński Oddziału.
2. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego trwa pięć lat.
3. Nie można łączyć funkcji w organach określonych w § 19 ust. 1 pkt 1 litera b, c, d, i pkt 2 litera b, c, d.
4. W wypadku ustąpienia w okresie kadencji z jakichkolwiek przyczyn członka Zarządu Głównego, członka Głównej Komisji Rewizyjnej lub członka Głównego Sądu Koleżeńskiego wybory uzupełniające przeprowadzane są na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia bez względu na jego wcześniej przewidziany porządek obrad.
5. W przypadku ustąpienia w toku kadencji z jakichkolwiek przyczyn Prezesa Zarządu Głównego, wszystkich członków Głównej Komisji Rewizyjnej lub wszystkich członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, Zarząd Główny w terminie dwóch miesięcy zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego ulega odpowiednio skróceniu.
6. Jeżeli liczba członków Zarządu Głównego spadnie w trakcie kadencji do połowy składu Zarządu wówczas Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
7. Uchwały organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20.

1. Wybór do organów na pięcioletnią kadencję odbywa się w głosowaniu tajnym z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wybór do organów na pierwszą pięcioletnią kadencję odbywa się w głosowaniu jawnym.
3. Ukonstytuowanie się nowo wybranych organów powinno nastąpić nie później niż w ciągu czternastu dni od daty ich wyboru; do tego czasu działają organy ustępujące.

§ 21.

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia które odbywa się w terminie nie przekraczającym sześciu miesięcy po upływie kadencji pozostałych organów naczelnych Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane:
1) wyborcze – co pięć lat, z uwzględnieniem § 19 ust. 4, 5, 6,
2) sprawozdawcze – co roku.
3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny.
4. Podczas każdego sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia udziela się Zarządowi Głównemu absolutorium zwykłą większością głosów. W wypadku nie udzielenia absolutorium Zarząd Główny w terminie dwóch miesięcy zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 22.

1. Zarząd Główny może z własnej inicjatywy zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia przed upływem okresu o którym mowa w § 21.
2. Zarząd Główny jest obowiązany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek:
1) co najmniej jednej czwartej liczby członków Stowarzyszenia,
2) Głównej Komisji Rewizyjnej.

§ 23.

1. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Zarząd Główny powiadamia Zarządy Oddziałów pisemnie na sześć tygodni przed jego terminem, co jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich członków tych Oddziałów.
2. Zarządy Oddziałów powiadamiają swych członków w ciągu dwóch tygodni w sposób określony w regulaminach Oddziałów.
3. Zarząd Główny zawiadamia członków Stowarzyszenia do czasu utworzenia Oddziałów.
4. Zawiadomienie musi zawierać porządek obrad proponowany przez Zarząd Główny.
5. W przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zwołanego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub jednej czwartej liczby członków Stowarzyszenia porządek obrad musi zawierać punkty wskazane we wniosku. Zawiadomienie musi także zawierać informację o aktualnej liczbie członków Stowarzyszenia.
6. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mają obowiązek uczestniczyć członkowie Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, Głównego Sądu Koleżeńskiego.

§ 24.

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem zmian Statutu, gdzie wymagana jest większość dwóch trzecich głosów.
3. Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem § 20 ust. 1 i 2.
4. Głosowanie może być tajne, jeżeli Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia tak postanowi.

§ 25.

Przedmiotem obrad mogą być wyłącznie sprawy umieszczone w porządku obrad przyjętym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Za zgodą dwóch trzecich członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia porządek obrad można uzupełnić. Nie dotyczy to zmian Statutu i wyborów do organów Stowarzyszenia.

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:
1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia oraz zasad gospodarki finansowej,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz podejmowanie decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
3) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego i uchwalanie absolutorium dla Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
4) uchwalanie, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, absolutorium dla Zarządu Głównego,
5) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) podejmowanie uchwał o utworzeniu Oddziału, ustaleniu jego siedziby i obszaru działania a także o rozwiązaniu Oddziału,
7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,
8) uchwalanie Statutu oraz jego zmian,
9) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pozostałymi organami Stowarzyszenia,
10) ustalanie zasad dotyczących wysokości składek i wpisowego oraz ich podziału,
11) nadawanie godności członka honorowego,
12) podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
13) uchwalanie Zasad Etyki,
14) uchwalanie Regulaminu Postępowania Dyscyplinarnego.

§ 27.

1. Zarząd Główny składa się z siedmiu do piętnastu członków, wśród których są Prezes oraz Wiceprezes do spraw Finansowych.
2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera w oddzielnym głosowaniu Prezesa, a w oddzielnym pozostałych członków Zarządu Głównego. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera Wiceprezesa, o którym mowa w ust. 1, a w razie potrzeby może wybrać także innych Wiceprezesów oraz określić funkcje innych członków Zarządu.
3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji Wiceprezesa wymienionego w ust. 1 Zarząd wybiera, a w przypadku ustąpienia innego Wiceprezesa lub członka pełniącego określoną funkcję – może wybrać na wakujące miejsce innego członka Zarządu.
4. Szczegółowy podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Głównego określa regulamin działania Zarządu Głównego.

§ 28.

Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
3) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Głównego,
5) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz projektów uchwał,
6) uchwalanie rocznego planu finansowego Stowarzyszenia,
7) prowadzenie rejestru Oddziałów i członków Stowarzyszenia,
8) powoływanie doraźnych komisji i zespołów problemowych,
9) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów,
10) podejmowanie decyzji (uchwały lub postanowienia) w sprawach wynikających z bieżącej działalności Stowarzyszenia,
11) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu nieruchomości,
12) sprawowanie nadzoru nad działalnością zarządów oddziałów,
13) uchwalanie regulaminów wewnętrznych, z wyjątkiem regulaminów sądów koleżeńskich i komisji rewizyjnych,
14) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Stowarzyszeniu,
15) powoływanie jednostki certyfikującej,
16) opracowanie systemu certyfikacji,
17) prowadzenie rejestrów publicznych w przypadku wyznaczenia Stowarzyszenia jako właściwej władzy odpowiedzialnej za ich prowadzenie.

§ 29.

1. Prezes Zarządu Głównego zwołuje posiedzenia Zarządu nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Prezesa dokonuje tego Wiceprezes.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy składu jego członków.

§ 30.

1. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia składają jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.
2. Do ważności zaciąganych zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Wiceprezesa do spraw Finansowych.

§ 31.

1. Główna Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji.

§ 32.

1. Do kompetencji Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) uchwalenie regulaminu działania Głównej Komisji Rewizyjnej,
2) kontrola całokształtu działania Stowarzyszenia, a w szczególności gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
3) udzielanie pomocy okręgowym komisjom rewizyjnym przy wykonywaniu ich zadań kontrolnych,
4) składanie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań ze swej działalności,
5) występowanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Głównego,
6) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna zbiera się nie rzadziej, niż raz na sześć miesięcy.
3. Na posiedzeniach Głównej Komisji Rewizyjnej decyzje podejmuje się w drodze uchwał, które zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Kontrola działalności Stowarzyszenia odbywa się co najmniej raz do roku.

§ 33.

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z od trzech do pięciu członków.
2. Główny Sąd Koleżeński orzeka w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej dotyczących nieprzestrzegania statutu, zasad etyki zawodowej, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia, naruszania zasad współżycia społecznego oraz sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia jako Sąd drugiej instancji.
3. Do czasu powołania Oddziałów Główny Sąd Koleżeński jest dwuinstancyjny.
4. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składzie jednoosobowym w pierwszej instancji i w składzie dwuosobowym w drugiej instancji.
5. W składzie orzekającym w drugiej instancji nie może brać udziału członek Sądu, który brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia.
6. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) zawieszenie w prawach członka na okres od roku do trzech lat,
4) wydalenie ze Stowarzyszenia.
7. Szczegółowe zasady postępowania dyscyplinarnego zawarte są w Regulaminie postępowania dyscyplinarnego uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
8. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w postępowaniu dyscyplinarnym przed Sądami Koleżeńskimi Oddziałów.

Rozdział V
Oddziały Stowarzyszenia

§ 34.

Oddziały Stowarzyszenia realizują cele Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 35.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o utworzeniu Oddziału na wniosek co najmniej dwudziestu członków Stowarzyszenia.

§ 36.

1. Oddział skupia członków Stowarzyszenia zamieszkałych na terenie jednego województwa. Można być członkiem tylko jednego Oddziału.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanych członków, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może utworzyć Oddział o innym obszarze działania, a także zmienić obszar działania istniejącego Oddziału.

§ 37.

1. Organami Oddziału Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.
2. Kadencja Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału i Sądu Koleżeńskiego Oddziału trwa pięć lat.
3. W przypadku ustąpienia w okresie kadencji z jakichkolwiek przyczyn członka Zarządu Oddziału, członka Komisji Rewizyjnej Oddziału lub członka Sądu Koleżeńskiego Oddziału przepisy § 19 ust. 4, 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 38.

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału nie rzadziej, niż raz na rok. Sposób zawiadamiania członków Oddziału o Walnym Zebraniu Członków Oddziału jest ustalony w regulaminie działania Zarządu Oddziału.
2. Zarząd Oddziału zwołuje Walne Zebranie Członków Oddziału na pisemne żądanie jednej czwartej członków Oddziału.
3. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego Zebrania Członków Oddziału mimo, że jest do tego zobowiązany, to wówczas Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Główny.
4. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 39.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1) uchwalanie programu działania Oddziału,
2) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego oraz uchwalanie dla tych organów absolutorium,
3) wybór Zarządu Oddziału,
4) wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 40.

Zarząd Oddziału składa się z Prezesa i dwóch Wiceprezesów, w tym Wiceprezesa do spraw Finansowych.

§ 41.

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i uchwał Zarządu Głównego,
3) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,
4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
5) przygotowywanie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz projektów uchwał,
6) uchwalanie regulaminu działania Zarządu Oddziału,
7) uchwalanie rocznego planu finansowego Oddziału,
8) prowadzenie rejestru członków Oddziału,
9) zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 42.

1. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Prezes Oddziału dokonuje podziału funkcji pomiędzy Wiceprezesów, o czym niezwłocznie powiadamia Zarząd Główny.
2. Uchwały Zarządu Oddziału zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.
3. Oświadczenia w imieniu Oddziału składają jednoosobowo Prezes i Wiceprezes.

§ 43.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Oddziału.
2. Do kompetencji Komisji należy:
1) kontrola przestrzegania przez Zarząd Oddziału prawa i Statutu,
2) składanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności,
3) występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków Oddziału o udzielenie absolutorium dla Zarządu Oddziału,
4) występowanie do Zarządu Oddziału z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 44.

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się od trzech do pięciu członków.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie w pierwszej instancji spraw o których mowa w § 33 ust. 2.
3. Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym.
4. Sąd może orzekać kary określone w § 33 ust. 6.
5. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału, stronom przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni.

§ 45.

1. Oddział Stowarzyszenia może zostać rozwiązany uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Walnego Zebrania Członków Oddziału lub w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
2. Jeżeli liczba członków Oddziału przez okres powyżej roku będzie mniejsza niż dziesięć, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziału. Jeżeli członkowie rozwiązanego Oddziału oświadczą, że chcą przystąpić do innego Oddziału, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zmienić obszar działania tego Oddziału stosownie do § 36 ust. 2.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia

§ 46.

1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:
1) składki członkowskie i wpisowe,
2) darowizny, dotacje i zapisy,
3) dochody z majątku Stowarzyszenia,
4) wpływy z działalności statutowej, w tym gospodarczej,
5) nabyte nieruchomości i ruchomości.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony między jego członków.
3. Na zasadach określonych w ust. 2 Stowarzyszenie może uczestniczyć w spółkach kapitałowych.

§ 47.

1. Składkę członkowską pobieraną na rzecz Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. Składki pobiera w całości Zarząd Główny i przekazuje Zarządom Oddziałów, ich część określoną w uchwale Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 48.

1. Do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomego majątku Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny.
2. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, wymagane jest współdziałanie i podpis dwóch członków właściwego zarządu.
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia rachunkowości Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 49.

W razie rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cel wskazany przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 50.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich liczby członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia. W razie braku wymaganej liczby członków Zarząd zwołuje w terminie dwóch miesięcy kolejne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które podejmuje uchwałę w przedmiocie rozwiązania bez względu na ilość obecnych.
2. Uchwała określa sposób przeprowadzenia likwidacji Stowarzyszenia oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.

§ 51.

W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się przepisy ustawy – prawo o stowarzyszeniach.

Comments are closed.