Misją Stowarzyszenia jest:

  • urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego,
  • umacnianie niezależności biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, audytorów wewnętrznych, prawników i ekonomistów oraz troska o ich autorytet,
  • stworzenie płaszczyzny porozumienia i działania pomiędzy zawodami, które powinny ze sobą współpracować,
  • działalność na rzecz wspomagania rozwoju gospodarczego oraz zasobów ludzkich,
  • uczestnictwo w procesie tworzenia prawa przy współpracy z administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi.

W ramach proponowanej współpracy chcielibyśmy wspólnie z Państwem, działając rozsądnie przeanalizować stan prawa, w tym prawa które reguluje działalność zawodów reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia Biegłych Rewidentów, Księgowych, Doradców Podatkowych, Prawników i Ekonomistów „LIBERTAS”. Zastanowić się nad tym, gdzie tkwią słabości, w jaki sposób można je usunąć, z jakimi wnioskami wystąpić do organów Państwa.

Takie działania kosztują wiele pracy ale jeśli uzyska się pozytywny efekt to będzie o­n dotyczył nie jednej osoby czy podmiotu ale będzie o­n dotyczył wielu ludzi i wielu podmiotów.

Naszym zdaniem członkowie organizacji samorządowych oraz innych organizacji pozarządowych powinni być przekonani , że przysługują im prawa podmiotowe, takie jak np. prawo do obrony. Zależy nam na właśnie takim kształtowaniu sytuacji członków tych organizacji. Jesteśmy pewni, że jest to abecadło państwa prawnego.

Zdołaliśmy już pomóc wielu osobom udzielając im pomocy prawnej i specjalistycznej jak również mamy nadzieję, że opinie przez nasze środowisko wypracowane uświadomiły wszystkim tym, którzy mieli bądź mają postępowania przed organami samorządowymi, jak ważne jest przestrzeganie prawa przez tych, którzy stosując prawo stanowią je.

Prezes Zarządu Głównego
Zygmunt Korzeniewski

Comments are closed.