ZASADY ETYKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIĘGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW “LIBERTAS”

Rozdział I: Przepisy ogólne

1. Zdefiniowanie reguł postępowania w życiu zawodowym i środowiskowym przyczynia się do rzetelnego, godnego i uczciwego wykonywania wolnego zawodu.
2. Zasady etyki członków Stowarzyszenia wynikają z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych.
3. Członek Stowarzyszenia w swoim postępowaniu kieruje się przepisami prawa, zasadami określonymi w niniejszej uchwale, a także uchwałami organów Stowarzyszenia, orzecznictwem Sądu Koleżeńskiego, normami zwyczajowymi środowisk zawodowych członków Stowarzyszenia.
4. Obowiązkiem członka Stowarzyszenia jest przestrzeganie norm moralnych, szacunek dla praw człowieka oraz dbanie o godność wykonywanego zawodu.
5. Naruszeniem godności jest każde postępowanie członka Stowarzyszenia, które podważa zaufanie do wykonywanego zawodu lub mogłoby go poniżyć w opinii publicznej.
6. Członek Stowarzyszenia za naruszenie zasad etyki ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.

Rozdział II: Zasady podstawowe

1. Członek Stowarzyszenia powinien przestrzegać zasad lojalności i koleżeństwa wobec innych członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Stowarzyszenia powinni udzielać sobie pomocy i służyć radą w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu.
3. Niedopuszczalne jest wypowiadanie przez członka Stowarzyszenia wobec osób trzecich negatywnej opinii o pracy zawodowej innego członka Stowarzyszenia. Wydanie negatywnej opinii o innym członku, także co do jego pracy zawodowej, jest dopuszczalne, jeżeli opinia taka jest oparta na faktach, a potrzeba albo obowiązek jej wydania wynikają z zadań lub funkcji środowiskowych.
4. Członek Stowarzyszenia, który z racji obowiązków wykonywanych w Stowarzyszeniu uzyskał wiadomości, dotyczące spraw osobistych innego członka Stowarzyszenia, nie może z nich korzystać dla innych celów, jak tylko w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków środowiskowych.
5. Członek Stowarzyszenia powinien wykonywać swoje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, uczciwie i rzetelnie z zachowaniem należytej staranności.
6. Członek Stowarzyszenia wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przepisami prawa, mając na uwadze dobro Klienta.
7. Członków Stowarzyszenia obowiązuje zachowanie tajemnicy zawodowej w granicach zakreślonych w prawie i normach zwyczajowych.

Rozdział III: Pozostałe uregulowania

1. Członek Stowarzyszenia sprawujący funkcję w organach Stowarzyszenia:
nie może wykorzystywać powierzonej mu funkcji we własnych sprawach, dla własnej korzyści albo korzyści bliskich mu osób,
powinien traktować wszystkich członków Stowarzyszenia jako równoprawnych członków organizacji,
powinien, w granicach swych zadań i możliwości, służyć informacją, pomocą i radą członkom organizacji.
2. Należyte pełnienie funkcji we władzach Stowarzyszenia jest obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia wybranego do tych władz.
3. Członek Stowarzyszenia powinien wspierać działania organizacji.
4. Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany opłacać ustaloną składkę członkowską na zasadach określonych przez Stowarzyszenie.
5. Spory między członkami Stowarzyszenia powinny być rozwiązywane w pierwszej kolejności przed organami Stowarzyszenia.
6. Członek Stowarzyszenia powinien dążyć do ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.
Powyższe zasady mają charakter ogólnej normy i są minimalnymi wymaganiami, jakie obowiązują członka Stowarzyszenia.

Comments are closed.